Du loggar in med ditt personnummer/organisationsnummer och ditt lösenord. 

Vårt miljöarbete

En del av vårt miljöarbete är att välja grön el och miljövänliga material i våra fastigheter. En annan handlar om att ge hyresgästerna goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, genom till exempel sopsortering.

Miljöcertifierade

Huge är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi har arbetssätt och miljöledningssystem som minskar vår negativa miljöpåverkan. 2015 kom en omarbetad och förbättrad version, SS-EN ISO 14001:2015. Huge har uppfyllt kraven även för denna uppdaterade standard.

Sweden Green Building Council

Huge ingår i Sweden Green Building Council. Föreningen är öppen för företag och organisationer, i den svenska bygg- och fastighetssektorn, som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Sweden Green Building Council

Fokusområden inom miljö

Huge har fyra fokusområden inom miljö. Dessa gör vårt miljöarbete tydligare för såväl Huges hyresgäster som medarbetare och gör det enklare att arbeta fokuserat med miljöfrågor.

1. Energi

Vi arbetar kontinuerligt för att minska användningen av el, värme, kyla och transporter. Vi optimerar självklart våra transporter och söker möjligheter till fossilfria energikällor. Elen i Huges verksamhet ska uppfylla kraven för miljömärkning, så kallad grön el. 

Huges koldioxidutsläpp 2016: 6,2 kg CO2/kvm, år 
Sedan 2015 har Huges minskat sin koldioxidbelastning med 8 %.

Huges energianvändning 2016: 153 kWh/kwm, år
Sedan 2015 har Huge minskat sin energianvändning/kvm med 0,5 %.

2. Material

När vi köper in material väljer vi alternativ som är miljövänliga, giftfria och hållbara, i så hög uträckning som möjligt. Vi har också ett system där vi redovisar miljövänliga produkter, för att det ska bli enklare att välja miljövänligt när man bygger nytt, renoverar eller sköter driften. 

3. Avfall

Huges bostads- och lokalhyresgäster har bra förutsättningar att sortera och återvinna avfall. Gemensamt minskar vi alltså mängden sopor och giftigt avfall. Ett exempel är matavfallet, som blir till biogas och gödsel. Gasen används som bränsle för bilar och lastbilar. Gödslet används för ekologisk odling.

4. Grönytor

Grönytefaktorn definierar hur väl en plats ökar den biologiska mångfalden och bidrar till en hållbar utveckling. Huge gör mycket för att öka grönytefaktorn. Vi planterar till exempel fler buskar som drar till sig fjärilar. Vi sätter ut bikupor och planterar perenner och träd.  Huges grönytefaktor har sedan 2015 ökat med 10 %. 

Huges miljöpolicy

Kontaktperson:

Miljötips

En del av vårt miljöarbete handlar om att ge våra hyresgäster goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, genom att till exempel informera om sopsortering, om hur man tvättar hållbart och minskar sitt matsvinn.

Miljötips