Du loggar in med ditt användarnamn (ÅÅMMDDNNNN) och ditt lösenord. 

Personuppgifter

Huge behandlar alla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

En del av dina personuppgifter behandlas i vårt fastighets- och kundsystem när du till exempel skriver på hyresavtal, skapar ett konto på Mina sidor eller söker bostad. Det kan till exempel handla om namn, adress och personnummer. Uppgifterna hjälper oss att ge dig bra service. Andra exempel är om du lämnar synpunkter, ger förbättringsförslag eller ställer frågor till oss. Då lagras dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna svara dig. För enskild näringsidkare registreras personnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer och e-postadress.
Huge hämtar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för att administrera och formulera hyresavtal, samt för att tillgodose dina önskemål som hyresgäst.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång: du kan när som helst kontakta Huge Bostäder och få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Kopian innehåller de personuppgifter som Huge Bostäder har om dig, och:

 • varför personuppgifterna behandlas,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • de mottagare, eller kategorier av mottagare som har fått ta del av personuppgifterna,
 • hur länge dina personuppgifter kommer att sparas eller hur lagringstiden bestäms,
 • varifrån de personuppgifter kommer som du inte har lämnat,
 • om Huge Bostäder använder automatiserat beslutsfattande och i så fall information om logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet, betydelsen och vilka konsekvenserna av detta blir för dig,
 • om personuppgifterna skulle ha förts över till ett land utanför EU/EES så har du också rätt att få reda på vilka skyddsåtgärder som Huge Bostäder har vidtagit vid överföringen.

Rätt till rättelse: Du kan när som helst kontakta Huge Bostäder och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Huge Bostäder raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in, eller;
 • du invänder mot behandling av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än Huge Bostäders berättigade intresse, eller;
 • i de fall då behandlingen av dina personuppgifter förutsätter samtycke, och du vill dra tillbaks ditt samtycke, eller;
 • du vill inte längre ta emot direkt marknadsföring från Huge Bostäder, eller;
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

I vissa fall kommer inte Huge Bostäder att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall så kommer Huge Bostäder att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:

 • Du tycker inte att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och behandlingen kan begränsas under en tid som ger Huge Bostäder möjlighet att kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • I de fall då Huge Bostäder inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att Huge Bostäder inte raderar dina uppgifter.
 • Om det skulle visa sig att Huge Bostäders behandling av dina personuppgifter är olaglig men du vill ändå inte att personuppgifterna raderas.
 • Om Huge Bostäder har angett berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så får du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som de kontrolleras om Huge Bostäder berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats så får Huge Bostäder bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse på nationell eller EU-nivå. I alla andra fall måste Huge Bostäder inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. Huge Bostäder måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar: du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Huge Bostäder. När Huge Bostäder anser att ett berättigat intresse finns för att behandla dina personuppgifter, det kan tex vara för direkt marknadsföring eller för att förebygga missbruk av Huge Bostäders tjänster, så sker en intresseavvägning. Huge Bostäders intresse av att tex förebygga missbruk av Huge Bostäders tjänster vägs mot ditt intresse av dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. Om du väljer att göra en invändning så får Huge Bostäder inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om Huge Bostäder inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Huge Bostäder får i sådana situationer, också behandla dina personuppgifter om det handlar om att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska Huge Bostäder upphöra att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Notera att om du det är du som kontaktar Huge Bostäder för att få mer information om våra tjänster så är inte det direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet: om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och har som rättslig grund antingen ett avtal (GDPR 6 (1) (b)) eller ett samtycke (GDPR 6 (1) (a)) så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Huge Bostäder. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Huge Bostäder kan neka dig detta.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med behandlingen av mina personuppgifter?

Om du inte är nöjd med den behandling av dina personuppgifter som Huge Bostäder gör så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@huge.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Växel: 08-657 61 00
www.datainspektionen.se

Att begära registerutdrag

Du kan begära registerutdrag från vårt fastighets- och kundsystem, men observera att du bara kan begära ut uppgifter om dig själv. Fyll i och skicka in blanketten nedan. Vi mejlar eller ringer när registerutdraget finns att hämtas hos oss på Sjödalstorget 7 i Huddinge centrum. För att säkerställa att uppgifterna hamnar rätt kommer vi att be dig om legitimation. 

Blankett för att begära registerutdrag

Begäran om registerutdrag skickas till:

Huge Bostäder AB
GDPR
Box 1144
141 24 Huddinge