Hoppa till innehållet

Vårt miljöarbete

I vårt miljöarbete utgår vi från fem fokusområden: energi, fossilfritt, avfall, biologisk mångfald och materialval. Det gör det enklare att arbeta med miljöfrågorna samtidigt som miljöarbetet blir tydligare för såväl hyresgäster som medarbetare.

Hugehus i solljus

För att säkerställa arbetssätt som ger ständiga förbättringar är Huge miljöcertifierat och blev under 2020 omcertifierat enligt ISO 14001.

Våra fem fokusområden inom miljö:

EnergiEnergi

Fastighetssektorn står för närmare 40 procent av samhällets energi- användning. Därför är vårt arbete med att minska vår energiförbrukning en viktig miljöfråga för oss.

Arbetet omfattar energianvändningen i samtliga fastigheter i beståndet. Det är fastighetens energianvändning som rapporteras, det vill säga energi som går till uppvärmning, komfortkyla och fastighetsel. 


Vi moderniserar energiarbetet

Under 2019 har det fastighetsautomationsprojekt som startades 2018 fortsatt. Syftet med projektet är att effektivisera vårt energiarbete med en modern styr- och övervakningsanläggning som är tillgänglig via en gemensam webbplattform där samtliga fastigheter nås. En tydlig fördel med den nya anläggningen är att vi kan styra bort effekttoppar.

Driftsteknikernas arbetssätt med felsökning och driftoptimering kommer också att underlättas. Genom att installera trådlösa temperaturgivare kopplade till styrsystemet i varje lägenhet säkerställer vi dessutom att Huges hyresgäster har rätt inomhustemperatur.

Projektet kommer att leda till att vårt systematiska energiarbete förenklas och till att våra kunder förhoppningsvis är mer nöjda med inomhusklimatet. I slutet av 2019 var 27 procent av beståndet upp- kopplat. Projektet kommer att vara klart under 2021.

FossilfrittFossilfritt

Bygg- och fastighetsbranschen står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser enligt Boverket. Huges utsläpp kommer främst från uppvärmning av våra byggnader. Därtill kommer utsläpp från våra egna bensin- och dieselfordon. Vi kan påverka energianvändningen i våra fastigheter, med vilken typ av energi vi väljer att försörja våra byggnader med och vilka fordon vi äger.

Fossilfria senast år 2030

Vi har avtal om förnybar el, vilket minskar de utsläpp vi själva kan påverka. Utsläppen beror till stor del på användningen av fossila bränslen i produktionen av fjärrvärme. I Klimatdialogen tillsammans med fjärrvärmebolaget SFAB hoppas vi kunna minska vår klimatpåverkan.

Läs mer om SFABs hållbarhetsarbete på SFABs hemsida

Vårt arbete med att minska våra utsläpp hänger ihop med vårt systematiska energieffektiviseringsarbete. I enlighet med Allmännyttans klimatinitiativ ska vi vara fossilfria senast år 2030.

MaterialvalMaterialval

Vid val av material granskar och utvärderar Huge materialens inverkan på miljön. De material som väljs vid till exempel renovering och nybygge ska hålla länge, vara giftfria och estetiskt tilltalande. Till hjälp används miljödatabasen Sunda Hus där materialval dokumenteras. Sunda Hus är en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel med ett webbaserat system och rådgivning.


Biologisk mångfaldBiologisk mångfald

Under 2019 har vi påbörjat arbetet med att ta fram en trädvårdsplan för våra områden. Med hjälp av en trädvårdsplan kan man lättare skapa ett säkrare, friskare och vackrare trädbestånd. I trädvårdsplanen beskrivs åtgärderna för trädbeståndet flera år framåt och kan på så sätt effektivisera arbetsinsatserna. Arbetet med en trädvårdsplan börjar med en trädinventering och 2019 inventerades träden i Skogås, Trångsund och i centrala Huddinge. Arbetet fortsätter under 2020.

AvfallAvfall

Huges verksamhet genererar stora mängder avfall från våra hyresgäster. Utöver det uppstår det stora mängder avfall i ny- och ombyggnadsprojekt. Vår påverkan sker främst utanför organisationen hos våra hyresgäster samt hos byggentreprenörer.

Vi erbjuder fastighetsnära insamling av källsorterat avfall, vilket innebär att nästan alla våra hyresgäster kan sortera sina hushållssopor i anslutning till sin bostad.

Sortera matavfall

Vi arbetar för att alla våra hyresgäster ska ha möjlighet att kunna sortera sitt matavfall och utreder vilka tekniska möjligheter som lämpar sig bäst. Vi har stora utmaningar med matavfallsinsamling i områden där insamlingen sker med hjälp av sopsug.

Det är EU:s avfallstrappa som styr vårt sätt att arbeta med avfall. Huge arbetar för att minska uppkomsten av avfall, öka andelen som återvinns eller återbrukas samt minimera andelen som går till deponi eller förbränning.

Mängden avfall ökar i samhället och det ser vi i vår statistik. Vi ser också en ökning, 6 procent,
i restavfall och en minskning i källsorterade fraktioner. Det tror vi till stor del handlar om att det är för lätt att göra fel. Vi behöver arbeta mer med att underlätta för våra hyresgäster så att det blir enklare att sopsortera.

I samarbete med Human Bridge erbjuder vi insamling av textilier. Under 2020 samlades 17 ton textilier in, vilket är en ökning med två ton jämfört med 2018.

Här hittar du klädinsamlingsboxarna i våra områden

Hugehus med träd framför
Samarbeten för miljön

Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ är Huge med i sedan 2018. Det är ett gemensamt upprop inom Allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • Energianvändningen ska minska med 30 procent till 2030.
  • Fossilfria 2030.

Huge är med i Sveriges Allmännyttas Miljöråd som har en rådgivande funktion. Rådet ska hjälpa Sveriges Allmännytta att prioritera vilka miljöfrågor som ska drivas.

Under 2019 har Huge bidragit till Sveriges Allmännyttas referensprojekt ”E2B Energieffektivt byggande och boende”.

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC), vilken är Sveriges ledande organisation för hållbart byggande. Det är SGBC som tillhandahåller Miljöbyggnad, som är det miljöcertifieringssystem vi använder vid nyproduktion.

Läs mer på Sweden Green Building Councils hemsida

Miljöpolicy

Här kan du läsa vår miljöpolicy.

Miljöpolicy

Kontaktperson:

Miljötips

Enkla tips

En del av vårt miljöarbete handlar om att ge våra hyresgäster goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, genom att till exempel informera om sopsortering, om hur man tvättar hållbart och minskar sitt matsvinn.

Läs mer och se våra filmer här

Huges bin

Bin har en väldigt viktig uppgift världen över – varje dag under sommarhalvåret flyger de från bikupan för att pollinera grönsaker och växter. Det är tack vare dem som vi kan äta oss mätta. Antalet minskar dock drastiskt och därför arbetar vi på Huge för att samhället ska få fler bin. Vi har ställt ut ett antal bikupor runtom i Huddinge där bina kan äta och arbeta.

Huges bin

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Relaterat innehåll

Tvätta hållbart

Att förlänga livet på dina kläder är ett sätt att värna om miljön. Klimatpåverkan, vattenförbrukning och mängden avfall minskar.

Tvätta hållbart

Minska matsvinnet

Matsvinn påverkar både miljö och din plånbok. Här kommer våra bästa tips på hur du kan ta tillvara på maten istället.

Minska matsvinnet

Ta hand om vitvarorna

Kan man göra en insats för miljön genom att ta hand om sina vitvaror? Svaret är ja! Här får du också tips på hur du smartast frostar av frysen.

Ta hand om vitvarorna

Städa miljövänligt

Dags för städning hemma? Så får du lägenheten ren och väldoftande utan onödiga kemikalier

Städa miljövänligt