Hoppa till innehållet

Vårt miljöarbete

Huge jobbar systematiskt med sitt miljöarbete. Inom fyra fokusområden ses ambitioner och mål regelbundet över; energi och koldioxid, materialval, grönyta samt avfall. Det gör det enklare att arbeta med miljöfrågorna samtidigt som miljöarbetet blir tydligare för såväl hyresgäster som medarbetare.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi har arbetssätt och miljöledningssystem som minskar vår negativa miljöpåverkan. 

Sweden Green Building Council

Huge ingår i föreningen Sweden Green Building Council. Den är öppen för företag och organisationer, i den svenska bygg- och fastighetssektorn, som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Läs mer på Sweden Green Building Councils hemsida


Installation av temperaturgivare – för bättre inomhusklimat

2018 startades ett projekt med syfte att få en modern styr- och övervakningsanläggning som är tillgänglig via en gemensam webbplattform där samtliga fastigheter går att nås. Projektet kommer att ha stor påverkan på vårt hållbarhetsarbete genom att förenkla det systematiska energiarbetet.  

Driftoptimering

Driftteknikernas arbetssätt med felsökning och driftoptimering kommer att underlättas, och de kommer även kunna arbeta mer proaktivt eftersom styrsystemen kan identifiera återkommande fel.  

Sänkta energikostnader

Projektet kommer leda till sänkta energikostnader med minst tre miljoner kronor, främst när det gäller fjärrvärmen men även el, och därigenom förbättra fastigheternas driftnetto. Styrsystemen kommer att ha möjlighet att påverka och sänka fastigheternas energiförbrukning men även effekterna som styr det fasta energitaxorna. Genom att installera trådlösa temperaturgivare i varje lägenhet underlättar det arbetet med att säkerställa att Huges hyresgäster har rätt inomhustemperatur. 

Prinsen 3 miljöcertifieras

Miljöbyggnad är en svensk certifiering för hållbara och hälsosamma byggnader med 16 olika indikatorer för energi, innemiljö och material. Systemet är det mest använda i Sverige med över 1 000 certifierade byggnader.

Prinsen 3, vårt nyproduktionsprojekt i Trångsund, certifieras enligt Miljöbyggnad för att uppnå nivå silver. Huge har som mål att all nyproduktion ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Allmännyttans klimatinitiativ
Allmännyttans klimatinitiativ

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Klimatinitiativet har två övergripande mål: att energianvändningen ska minska med 30 procent från 2007 och att de allmännyttiga bolagen ska vara fossilfria till 2030.

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden att arbeta med för att minska bolagens koldioxidutsläpp

  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Krav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

Under 2019 kommer vi att ta fram en energistrategi för att nå de övergripande målen. 

Fokusområden inom miljö:

Energi

Energi och koldioxid

Huge arbetar kontinuerligt för att minska användningen av el, värme, kyla och transporter samt söker ständigt nya möjligheter att använda fossilfria energikällor. Elen i Huges verksamhet ska uppfylla kraven för miljömärkning, så kallad grön el.

Koldioxidutsläpp

Utsläppsintensiteten från fastigheterna var under året 4,5 kg CO2/kvm, år vilket är en ökning på cirka 10 procent från 2017. Det beror på att användningen av fossila bränslen ökat i produktionen av fjärrvärme. I Klimatdialogen tillsammans med energileverantören SFAB hoppas vi kunna minska vår miljöpåverkan.

Energianvändning

Mängden inköpt energi för värme minskade under året med 3,6 procent vilket överstiger årets mål
(1 procent). Mängden inköpt el minskade med 2,62 procent. Minskningen i mängden inköpt energi beror på ett systematiskt energiarbete med fokus på driftoptimering och energieffektiv teknik.

Materialval

Materialval

Vid val av material granskar och utvärderar Huge materialens inverkan på miljön. De material som väljs vid till exempel renovering och nybygge ska hålla länge, vara giftfria och estetiskt tilltalande. Till hjälp används miljödatabasen Sunda Hus där materialval dokumenteras. Sunda Hus är en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen.

Grönytor

Huge arbetar för att öka den biologiska mångfalden samt för att skapa och utveckla mångsidiga grönytor. För att alla ska trivas bygger Huge bra och trygga grönområden för aktivitet och vila. För att öka grönytefaktorn och skapa mer biologiskt hållbara ytor i våra områden har vi bland annat planterat fler buskar och träd samt perenner som drar till sig fjärilar.

Avfall

Avfall

Genom att sopsortera och återvinna avfall bidrar vi till att mängden avfall minskar. Förra året genomfördes en grundlig inventering av våra miljörum med syfte att identifiera vad som måste fungera bättre för att vi ska nå våra mål. Vi kommer arbeta vidare med tydligare skyltning, information om källsortering samt se över antalet kärl och tömningsfrekvenser. 

Miljöpolicy

Här kan du läsa vår miljöpolicy.

Huges miljöpolicy

Kontaktperson:

Miljötips

Enkla tips

En del av vårt miljöarbete handlar om att ge våra hyresgäster goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, genom att till exempel informera om sopsortering, om hur man tvättar hållbart och minskar sitt matsvinn.

Läs mer och se våra filmer här

Meningen med träden

Meningen med träden

De ger skugga varma dagar och vindskydd när det blåser. De ger skönhet och minskar stress och inte minst producerar de syret vi andas.
– Utan träd – inga människor, säger Ieva Millers, landskapsansvarig på Huge.

Läs mer om meningen med träden

Huges bin

Bin har en väldigt viktig uppgift världen över – varje dag under sommarhalvåret flyger de från bikupan för att pollinera grönsaker och växter. Det är tack vare dem som vi kan äta oss mätta. Antalet minskar dock drastiskt och därför arbetar vi på Huge för att samhället ska få fler bin. Vi har ställt ut ett antal bikupor runtom i Huddinge där bina kan äta och arbeta.

Huges bin

Få tillbaka mikrolivet

Runt om i våra områden sprider vi nu ut markbiologi i våra jordar för att göra dem levande igen.

Läs mer om markbiologi

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Relaterat innehåll

Minska matsvinnet

Matsvinn påverkar både miljö och din plånbok. Här kommer våra bästa tips på hur du kan ta tillvara på maten istället.

Minska matsvinnet

Städa miljövänligt

Dags för städning hemma? Så får du lägenheten ren och väldoftande utan onödiga kemikalier

Städa miljövänligt

Tvätta hållbart

Att förlänga livet på dina kläder är ett sätt att värna om miljön. Klimatpåverkan, vattenförbrukning och mängden avfall minskar.

Tvätta hållbart

Ta hand om vitvarorna

Kan man göra en insats för miljön genom att ta hand om sina vitvaror? Svaret är ja! Här får du också tips på hur du smartast frostar av frysen.

Ta hand om vitvarorna